wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin
Plan treningowy gratis

Kontakt

 • Fitomento Sp. z o.o.

  Al. Jana Pawła II 96
  Biała Podlaska 21-500
  woj. lubelskie

  NIP: 5372627347
  REGON: 061670144
  KRS: 0000505628

  Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  VI Wydział Gospodarczy KRS w Lublinie
  Kapitał zakładowy 25 000 PLN
 • E-mail:kontakt@fitomento.com

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

Art. 1 Definicje

1.1    Sprzedawca (Fitomento) - Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505628, kapitał zakładowy Spółki: 25 000zł, NIP: 5372627347, REGON: 061670144.
1.2    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.3    Regulamin – niniejszy dokument - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklepsportowy.fitomento.com;
1.4    Sklep Internetowy (Sklep) - sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepsportowy.fitomento.com, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca umożliwia Klientom zakup Towarów;
1.5    Towar (Produkt) – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 
1.6    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
1.7    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1.8    Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
1.9    Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.10    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.11    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
1.12    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Art. 2 Postanowienia ogólne

2.1    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http: www.sklepsportowy.fitomento.com;
2.2    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505628, kapitał zakładowy Spółki: 25 000zł, NIP: 5372627347, REGON: 061670144, adres poczty elektronicznej: kontakt@fitomento.com, Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego, dostępnej pod adresem: www.sklepsportowy.fitometo.com/polityka-prywatnosci-pm-17.html . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
2.4    Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
2.5    Ceny w Sklepie podawane są w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu Zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (Zamówienia).
2.6    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    2.6.1 zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
    2.6.2 warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
    2.6.3 zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.7    W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.8    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.9    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklepsportowy.fitometo.com/regulamin-pm-11.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Art. 3 Rejestracja konta

3.1    Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
3.2    Celem uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Sklepu, Klient ma możliwość założenia Konta. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:
- wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu pod adresem www.sklepsportowy.fitomento.com/rejestracja/html oraz akceptację niniejszego Regulaminu, polityki prywatności i plików cookie.
3.3    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość informująca o założeniu Konta. W celu aktywacji konta Klient musi kliknąć w link aktywacyjny przesłany w wiadomości, o której mowa w poprzednim zdaniu.
3.4    Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swojego Konta.
3.5    Klient może usunąć swoje konto w Sklepie w każdym czasie – w tym celu należy wysłać  odpowiednie wezwanie na adres: kontakt@fitomento.com
3.6    Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
- Podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego.
3.7    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
3.8    Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Art. 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1    Klient może za pośrednictwem Sklepu kupować Towary. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”.
4.2    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.3    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkie inne koszty.
4.4    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
4.5    Z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia do Klienta wysyłana jest wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przy rejestracji Konta lub dokonywaniu Zamówienia, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonego Zamówienia. Wiadomość ta zawiera informacje o:
    cenie (wraz z podatkiem),
    głównych cechach świadczenia,
    wybranej formie płatności,
    wybranej formie dostawy. 
4.6    Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
4.7    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fitomento Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
4.8     Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.9     Sprzedawca po otrzymaniu Zamówienia może podejmować czynności celem weryfikacji tożsamości Klienta, w szczególności w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.10     Sprzedawca może odmówić akceptacji zamówienia w szczególności w przypadku gdy:
      4.10.1     brak Towaru w magazynie,
      4.10.2    Zamówienie nie zawiera danych niezbędnych dla jego realizacji,
      4.10.3    weryfikacja danych Klienta się nie powiodła.
4.11     Potwierdzenie złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 4.5, nie jest równoznaczne z akceptacją Zamówienia, o której mowa w ust.
4.12     Do zawarcia Umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanego wcześniej Zamówienia - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji Konta lub przy dokonywaniu Zamówienia z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji;
4.13     Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych Produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
4.14     Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

Art. 5 CENY I METODY PŁATNOŚCI 

5.1    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 
    5.1.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
    5.1.2 Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl.
Płatność za pomocą przelewu elektronicznego odbywa się za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu obsługującego płatności elektroniczne, będącego operatorem płatności. Operatorem płatności za Usługi Płatne jest Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadząca serwis Przelewy24.pl.  Po wybraniu opcji płatności Użytkownik przekierowywany jest do stosownej strony umożliwiającej płatność przelewem elektronicznym. Sposób przekierowania jest zabezpieczony dodatkowym systemem potwierdzeń gwarantujących, iż przekazane pieniądze trafią na konto Serwisu i zostaną odpowiednio skojarzone z dokonaną transakcją.
5.2    W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia.
5.3    Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

Art. 6 Dostawa

6.1    Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6.2    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 
6.3    Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
6.4    Sposoby dostawy poszczególnych Towarów do Klienta są uzależnione od cech danego Towaru i prezentowane są Klientowi w procesie dokonywania Zamówienia.
6.5    Nie ma możliwość odbioru osobistego Zamówionego towaru w Sklepie.
6.6    Termin realizacji dostawy wynosi: Czas realizacji Zamówienia podany jest bezpośrednio przy każdym Produkcie. Czas dostawy zależny jest od wybranej formy dostawy i wynosi do 72h i liczony jest od dnia wysłania Towaru przez Sklep. Przesyłki nie są nadawane w soboty, niedziele oraz dni świąteczne.

Art. 7 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

7.1    Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):
- udostępnianie zawartości Sklepu,
- zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
7.2    Celem skorzystania  ze Sklepu, Klient powinien dysponować:
    7.2.1    komputerem, laptopem, tabletem, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu,
    7.2.2    dostępem do poczty elektronicznej,
    7.2.3    przeglądarką internetową: Mozilla Firefox w wersji min 15, Internet Explorer w wersji min 9, Opera w wersji min 10, Google Chrome w wersji min 12, Safari w wersji min 4 (nie gwarantujemy poprawnej pracy Sklepu na starszych wersjach przeglądarek),
    7.2.4    włączoną w przeglądarce internetowej obsługą Cookies oraz Javascript.
7.3    Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka prywatności.
7.4    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    7.4.1    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, pornografię, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do treści o charakterze bezprawnym;
    7.4.2    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
    7.4.3    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
    7.4.4    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Fitomento;
    7.4.5    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
    7.4.6    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Art. 8 Prawo odstąpienia od umowy

8.1     Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. 
8.2     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient składa Fitomento oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres siedziby Fitomento: ul. Al. Jana Pawła II 96, Biała Podlaska 21-500 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fitomento.com, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
8.3     W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Fitomento otrzymało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnymi opłatami.
8.4     Fitomento może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.5     W przypadku odstąpienia od umowy Fitomento zwróci Klientowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia Klientowi Towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
8.6     W przypadku odstąpienia od umowy Klient odeśle do Fitomento Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Fitomento o odstąpieniu od niniejszej umowy. 
8.7    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8.8     Koszt odesłania towaru do Fitomento w sytuacji odstąpienia od umowy ponosi Klient.
8.9    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).


Art. 9 Reklamacje dotyczące Towarów 

9.1    Fitomento jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
9.2    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
9.3    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 
9.4    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: : Fitomento Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 96, Biała Podlaska 21-500 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fitomento.com.
9.5    Fitomento zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
9.6    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
9.7    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
9.8    W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Fitomento Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 96, Biała Podlaska 21-500.
9.9    Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 9.8 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 9.7 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
9.10     W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest Fitomento, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


Art. 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10.1     Fitomento podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
10.2     Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fitomento o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
10.3     Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Fitomento Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 96, Biała Podlaska 21-500 lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fitomento.com. 
10.4     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
10.5     Fitomento zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Art. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
11.2     Zmiana Regulaminu:
      11.2.1  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
      11.2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
      11.2.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA PRYWATNOŚCI

1.    Fitomento Sp. z o.o. (dalej ‘Fitomento’) gwarantuje Klientom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
2.    Fitomento w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Klientów.
3.    Fitomento oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Klienta z infrastrukturą techniczną Fitomento, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Klienta.
4.    Dane Klientów Fitomento wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Fitomento i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
5.     Fitomento zastrzega, że:
   5.1    używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Klienta pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb,
   5.2    .podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Fitomento,
   5.3     w Sklepie Fitomento używane są pliki cookies Google, by móc świadczyć usługi Klientom, personalizować reklamy i analizować ruch. Informacje o tym, jak Klient korzysta ze Sklepu są udostępniane Google.
6.    Fitomento oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Klienta (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Klienta, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez Fitomento, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Klienci w ramach Sklepu szukają.  Fitomento wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.
7.    Fitomento gromadzi informacje o Klientach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Sklepu.
8.    Każdy Klient może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Fitomento zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
9.   Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w przypadku, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
    9.1.po uprzednim uzyskaniu zgody Klienta, w celu świadczenia danej Usługi,
    9.2.w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Klientów Portalu  aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.
10.   Witryna www.sklepinternetowy.fitomento.com zbiera, udostępnia i wykorzystuje dane w ramach usług reklamowych Google. Jak Google wykorzystuje dane, gdy korzystasz z witryn lub aplikacji naszego partnera.
 
DANE OSOBOWE

1.    W momencie akceptacji Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Fitomento, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.
2.    Administratorem Danych Osobowych jest Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3.    Fitomento przetwarza Dane Osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Klientem oraz w celach marketingowych, operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu Fitomento.
4.    Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
5.    Klient ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
6.    Fitomento zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Klienci zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Fitomento zgodnie z obowiązującym prawem.
7.    Fitomento zastrzega, że w przypadku zgłaszania Fitomento problemów związanych z korzystaniem ze Sklepu, Klienci zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Fitomento do przechowywania kopii takiej korespondencji.
8.    Fitomento korzysta z funkcji Adwords, w tym z remarketingu.
9.    Klient może zapobiec wykorzystaniu swoich danych w Google Analytics. Strona z aktualnie dostępnymi narzędziami do blokowania Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
10.    Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Fitomento usługi hostingu, usług kurierskich, a także utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym. 
11.    Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności kurierom, pracownikom Poczty Polskiej oraz podmiotom rozpatrującym reklamacje. 
12.    Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. 
 
PLIKI COOKIES

1.    Sklep Fitomento używa mechanizmu cookies. Cookies to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. mechanizm cookies, poprzez zapisywanie krótkich, anonimowych informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Celem takiego działania jest udoskonalanie Serwisu, udostępnienie możliwości personalizacji usług, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają.
2.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Fitomento.
3.    Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika.  Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4.    Każdy Klient może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Fitomento lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
5.    Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin Klienta w witrynie reklamodawcy.
6.    Pliki cookie DoubleClick umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w witrynie i/lub innych witrynach internetowych.
7.    Klienci mogą zrezygnować z wykorzystywania pliku cookie DoubleClick do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach na stronie Ustawienia reklam (Klienci mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Wystarczy wejść na stronę aboutads.info).


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Fitomento sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 96 21-500 Biała Podlaska,  kontakt@fitomento.pl, 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi
– Data zawarcia umowy
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl